سطح نویسندگان

نویسنده سطح معمولی

پیش نیاز: ندارد

 • دستمزد هر 1000 واژه : 10 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 10 هزار تومان

نویسنده سطح 2

پیش نیاز: 30 مقاله یا خبر- 5 هزار بازدید در سایت

 • دستمزد هر 1000 واژه : 15هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 11 هزار تومان

نویسنده سطح 3

پیش نیاز: حداقل 100 مطلب – 50 هزار بازدید کلی

 • دستمزد هر 1000 واژه : 30 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 11 هزار تومان
 • دستمزد هر عکس : 800 تومان

نویسنده سطح 4

پیش نیاز: حداقل 500 مطلب – 100 هزار بازدید کلی

 • دستمزد هر 1000 واژه : 40 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 12 هزار تومان
 • دستمزد هر عکس : 800 تومان

نویسنده سطح 5

پیش نیاز: حداقل 1000 مطلب – 500 هزار بازدید کلی

 • دستمزد هر 1000 واژه : 50 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 13 هزار تومان
 • دستمزد هر عکس : 1000 تومان