• آموزش زبان با فیلم

    شما می‌توانید از طریق یادگیری زبان با فیلم، فرهنگ و واژگان عامیانه‌ی زبان موردنظر خود را هم یاد بگیرید و در معرض شکل طبیعی‌تری از...

    آموزش زبان با فیلم مناسب
    View Full Post
    آموزش زبان با فیلم، شاید محبوب‌ترین راه یادگیری زبان باشد. فقط با حفظ قواعد دستوری و واژگان یک زبان جدید، نمی‌توانیم آن زبان را یاد بگیریم. برای این کار، بهتر است یک رویکرد تمرینی واقعی‌تر را در پیش بگیریم. رویکردی که شامل تمرین زبان از طریق رسانه‌هایی مانند فیلم، کتاب و پادکست است. آموزش زبان...
    0