• شناخت خشم و كنترل آن

    براي هركدام از ما بارها پيش آمده است كه عصباني شده‌ايم. اين بسيار طبيعي است و براي همه اتفاق مي‌افتد. نكته مهمي كه وجود دارد...

    View Full Post
    آگاهي و اطلاعات خود را درمورد خشم و عصبانيت بالا ببريد و راه‌هاي كنترل آن را بشناسيد. به كودكان خود بياموزيد كه چگونه با خشم خود مقابله كنند.   شناخت خشم اين بسيار طبيعي است كه هر چند وقت يك بار عصباني شويد. با اين حال، اگر فردي بيشتر اوقات عصباني است يا خيلي سريع...
    0