• آيا پروتئين‌هاي گياهي مي‌توانند جايگزين گوشت شوند؟

    آيا به جاي پروتئين‌هاي حيواني مي‌توان از پروتئين‌هاي گياهي استفاده كرد؟ منابع مختلفي از پروتئين‌هاي گياهي وجود دارند كه به راحتي در دسترس هستند. در...

    View Full Post
    آيا مصرف گوشت كمتر به معني كمبود پروتئين است؟ چه جايگزيني براي پروتئين‌هاي حيواني وجود دارد؟ پروتئين‌هاي گياهي مي‌توانند جايگزين خوبي براي آن باشند؟ آيا پروتيئن‌هاي حيواني از نظر ارزش غذايي بر پروتئين‌هاي گياهي برتري دارند؟     پروتئين چيست؟ پروتئين‌ها در تمام سلول‌هاي زنده يافت مي‌شوند و از اسيد آمينه‌ها تشكيل شده‌اند. پروتئين ماده‌اي...
    0