• هوش مصنوعی و ارتباط عاطفی با انسان

    همواره در جوامع امروزی به دلیل پیشرفت نوع کارها و همچنین تنوع بسیار زیاد نیازهای مصرف کنندگان شرکت ها برای تصریع در انجام کارهای مرتبط...

    View Full Post
    هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) و همدلی با انسانها و درک احساسات آنها در این سری مقاله ها قصد داریم تا تلفیق هوش مصنوعی را با درک احساسات و فهم اخلاقیات انسان دوستانه برای بهتر شدن ارتباط آنها بررسی کنیم. -قسمت اول شرکت های انتفاعی و استفاده آنها از هوش مصنوعی همواره در جوامع امروزی به...
    0