• هوش مصنوعی جدید ترین فناوری روز

    هوش مصنوعی شاخه ای از علم رایانه است . هدف اصلی این سیستم تولید ماشین هایی است که کاربردی همانند هوش انسان داشته باشند .(...

    هوش مصنوعی
    View Full Post
    هوش مصنوعی جدید ترین فناوری روز هوش مصنوعی شاخه ای از علم رایانه است . هدف اصلی این سیستم تولید ماشین هایی است که کاربردی همانند هوش انسان داشته باشند .( برنامه نویسی این ماشین ها باید به صورتی انجام شود که مثل انسان فکر کرده .و از او تقلید کند .). در واقع می...
    5