• 13 عاملي كه سد راه موفقيت مي‌شوند

    همه ما آرزو داريم زندگي خوب و موفقي داشته باشيم و در راه تحقق آن تلاش مي‌كنيم. اما بايد بدانيم براي رسيدن به موفقيت اصول...

    View Full Post
    براي كسب موفقيت و رسيدن به آرزوهايمان بايد تلاش كنيم. البته نيازي هم نيست كه كاري خارق العاده و يا بيش از حد توان خود انجام دهيم. فقط كافي است از انجام كارهايي كه مانع حركت و پيشرفت ما مي‌شوند، خودداري كنيم.     تعريف ما از موفقيت با يكديگر تفاوت دارد و هريك از...
    -1