• توصيه‌هايي براي شناخت بهتر خود

    آيا به اندازه كافي خود را مي‌شناسيم؟ براي اينكه شناخت بهتري از خود پيدا كنيم بايد با خودمان ارتباط برقرار كنيم. داشتن يك دفترچه خاطرات...

    View Full Post
    غرق در روزمرگي‌ها، به دنبال آرزوها و آرمان‌ها، سرگرم دنياي فناوري‌هاي نوين، با شتاب هر چه تمام‌تر پيش مي‌رويم. اما به راستي ما كه هستيم و در اين دنياي پهناور چه مي‌كنيم؟ آيا به اندازه كافي خود را مي‌شناسيم؟ خودشناسي يا شناخت بهتر خود به چه معناست؟ چگونه مي‌توانيم شناخت بهتري از خود پيدا كنيم؟...
    1