• همجوشی هسته ای چه تفاوتی با شکافت هسته ای دارد؟

    انرژی جهان هستی زمانی به دست ما می رسد که بتوانیم از همه فرآیند های اصلی شیمیایی و فیزیکی بهره ببریم. این فرآیند ها همجوشی...

    View Full Post
      انرژی جهان هستی زمانی به دست ما می رسد که بتوانیم از همه فرآیند های اصلی شیمیایی و فیزیکی بهره ببریم. این فرآیند ها همجوشی هسته ای و شکافت هسته ای نام دارند. در طول تاریخ بشریت این مسئله با واکنش های شیمیایی مواد کربن دار مثل استفاده از چوب ,گاز یا زغال سنگ...
    0