• تکنولوژی چگونه زندگی ما را در دست گرفته است؟

    از نظر ریشه شناسی، تکنولوژی یا فناوری ریشه در زبان یونانی دارد. و در واقع کلمه تکنولوژی از دو واژه یونانی  techne به معنای هنر،...

    View Full Post
    مقدمه امروزه تکنولوژی(technology) یا فناوری یکی از کلمات کلیدی دنیای ما می باشد و به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها تبدیل شده است. در واقع به عنوان یک مقوله تحلیلی، برای درک ما از کل تاریخ بشریت، و حتی فراتر از آن، ضروری به نظر می رسد. از این رو شناخت مفهوم تکنولوژی...
    0