• فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی برای پیشرفت جهان

    فناوری اطلاعات Information Technology نام دیگر ارتباطات مخابراتی ( این نام دیگر به کار برده نمی شود. و بیشتر از اصطلاح فناوری اطلاعات و ارتباطات...

    فناوری اطلاعات
    View Full Post
      فناوری اطلاعات و ارتباطات   فناوری اطلاعات Information Technology نام دیگر ارتباطات مخابراتی ( این نام دیگر به کار برده نمی شود. و بیشتر از اصطلاح فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بیان این مفهوم استفاده می شود . و به صورت اختصاری به فناوری اطلاعات و ارتباطاات IT گفته می شود .) طبق گفته...
    8