• آموزش ویدئویی

    آموزش ویدئویی یکی از روش های جدید برای ارائه مطالب و اطلاعات می باشد، که با پیشرفت تکنولوژی های یادگیری به صورت آنلاین گسترش بیشتری...

    آموزش ویدئویی
    View Full Post
    آموزش ویدئویی  یکی از روش های جدید برای ارائه مطالب و اطلاعات می باشد، که با پیشرفت تکنولوژی های یادگیری به صورت آنلاین گسترش بیشتری نیز پیدا کرده است. به طور کلی آموزش های ویدئویی شامل انواع مختلفی هستند که به نوعی هدف آنها به کارگیری ابزار آموزش در قالب فیلم و ویدئو می باشد....
    1