• سیستم اینترنت اشیا چیست ؟

    اینترنت اشیا را اینترنت چیزها هم می نامند. سیستم اینترنت اشیا در واقع به میلیارد ها دستگاهی اشاره دارد. که در سراسر جهان می توانند...

    اینترنت اشیا
    View Full Post
    سیستم اینترنت اشیا چیست؟   مقدمه اینترنت اشیا را اینترنت چیزها هم می نامند. سیستم اینترنت اشیا در واقع به میلیارد ها دستگاهی اشاره دارد. که در سراسر جهان می توانند .به اینترنت متصل شوند. این دستگاه ها قابلیت گردآوری داده ها و اشتراک گذاشتن آنها را دارند. با توجه به تراشه های ارزان کامپیوتری...
    2