• واقعیت مجازی ورود به دنیایی دیگر

    واقعیت مجازی را می تو.ان فناوری در نظر گرفت که توانایی قرار دادن دنیایی متفاوت و مجازی را در جلوی چشمان هر کسی دارد ....

    واقعیت مجازی
    View Full Post
    واقعیت مجازی ورود به دنیایی دیگر    واقعیت مجازی : واقعیت مجازی را می توان فناوری در نظر گرفت که توانایی قرار دادن دنیایی متفاوت و مجازی را در جلوی چشمان هر کسی دارد . این دنیا یک دنیای شبیه سازی شده توسط رایانه ها است  . دنیایی که با انسان تعامل پیدا می کند...
    5