• آموزش نویسندگی راهی برای نجات از بیهودگی

    هر شخصی از نویسنده تعریفی جدا دارد . برای مثال رضا بابایی بیان می کند نویسنده کسی است که می نویسد فقط همین ! خوب...

    آموزش نویسندگی
    View Full Post
    آموزش نویسندگی راهی برای نجات از بیهودگی   قبل از اینکه به بیان آموزش نویسندگی بپردازیم باید به تعریف عناصر اصلی آموزش نویسندگی یعنی نویسنده ، نویسندگی ، انواع آنها و… بپردازیم .   نویسنده کیست ؟ هر شخصی از نویسنده تعریفی جدا دارد . برای مثال رضا بابایی بیان می کند نویسنده کسی است...
    13