• چگونه خطای Establishing a Database Connection در وردپرس را رفع کنیم؟

    آیا شما خطای Establishing a Database Connection(خطای اتصال به پایگاه داده) را در سایت وردپرسی خود مشاهده می‌کنید؟

    View Full Post
    آیا شما خطای Establishing a Database Connection(خطای اتصال به پایگاه داده) را در سایت وردپرسی خود مشاهده می‌کنید؟ این خطایی است که سایت وردپرس را برای کاربران غیرقابل‌ دسترس می‌سازد. این خطا وقتی اتفاق می افتد که سیستم  وردپرسنمی تواند با پایگاه داده اتصال برقرار کند . بعضی چیزها می‌تواند بر روی پایگاه‌داده  تاثیر بگذارند که...
    0