• پردازش ابری و صفر تا صد درباره آن

    پردازش ابری از استعاره ای به نام کلود شکل می گیرد . کلود یعنی اینکه اطلاعات مورد نظر یک شخص به جای دسترسی و نگهداری...

    پردازش ابری
    View Full Post
    پردازش ابری چیست ؟ پردازش ابری از استعاره ای به نام کلود شکل می گیرد . کلود یعنی اینکه اطلاعات مورد نظر یک شخص به جای دسترسی و نگهداری در کامپیوتر بتواند. در سراسر اینترنت پخش شود . و فقط  به یارانه شخصی محدود نشود . در وقع می توان گفت کلود استعاره ای برای...
    3