• پهپاد ایرانی و انواع آن

    پرنده هدایت پذیر از راه دور که به مخفف به آن پهپاد گفته می شود . نام هواپیمایی بدون سرنشین است که توانایی هدایت از...

    پخپاد
    View Full Post
    پهپاد ایرانی و انواع آن   مقدمه : پرنده هدایت پذیر از راه دور که به مخفف به آن پهپاد گفته می شود . نام هواپیمایی بدون سرنشین است که توانایی هدایت از راه دور را دارد . کنترل این هواپیما های بدون سر نشین با نبود حضور فیزیکی انسان نیز امکان پذیر است ....
    14