• نقش اینترنت اشیاء در هوشمند سازی شهرها

    امروزه در عصر پیشرفت فناوری، زندگی بشر با حجم زیادی از نیازهای افراد دست و پنجه نرم می کند. دانشمندان و طراحان با فناوری جدید هوشمند...

    راهکارهای IOT در شهر هوشمند
    View Full Post
    امروزه در عصر پیشرفت فناوری، زندگی بشر با حجم زیادی از نیازهای افراد دست و پنجه نرم می کند. دانشمندان و طراحان با فناوری جدید هوشمند سازی در زندگی مردم تحول عظیمی را ایجاد کرده و سبب افزایش سطح کیفی زندگی آن ها شده است.  اما با به وجود آمدن هر تحولی در فناوری نیازهای کاربران...
    1